Privacy voorwaarden​

Met deze verklaring informeert Avontuur Dichtbij jullie graag over het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, waarvoor wij jullie gegevens verwerken en welke rechten onze reizigers hebben.

1. Boeking

Indien je voor andere personen boekt, heb je hiervoor de machtiging van die persoon / deze personen nodig.

Welke gegevens vragen wij in ons boekingsformulier?
Wanneer je een reis boekt bij Avontuur Dichtbij, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen onderstaande gegevens:
– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
– geboortedatum
– noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
– dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
– gegevens over de geboekte reis

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Jullie gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over de reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.

Eventuele dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen. Indien je dieet een medische of religieuze reden heeft, delen wij dit enkel nadat je toestemming hiervoor hebt gegeven.

Wij delen je medische gegevens – nadat je toestemming hebt gegeven – met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en wanneer verstrekking noodzakelijk is voor de door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen geen voorrang hebben. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van dieetgegevens en/of medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te geven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Tenzij uitdrukkelijk gewenst, verwijderen wij jouw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en email) niet omwille van marketingdoeleinden.

Medische gegevens zullen na de reis worden verwijderd.

Gegevens nodig voor de belastingadministratie worden 7 jaar bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Wij stellen bepaalde gegevens ter beschikking aan lokale reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jullie aangegeven behoeften, voor jullie veiligheid of de veiligheid van anderen. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy.

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem Bookinglayer, het e-mailsysteem van Antagonist en Triodos voor de betaling.

2. Reisevaluatie

Welke gegevens verzamelen wij?
Na terugkomst vragen wij je om een enquêteformulier in te vullen. Hiervoor verzamelen wij je naam, de reis, je beoordeling van de reis en je feedback.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.

Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken lokale partner zodat wij onze reizen nog beter kunnen maken voor toekomstige reizigers.

Grondslag
Wij verzamelen deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 10 jaar na de reis bewaard, tenzij je liever hebt dat wij ze eerder verwijderen.

Met wie delen wij deze gegevens?
In geval van feedback of complimenten delen wij de informatie met onze reisdienstverlener.

3. Marketing

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens waaronder je voor- en achternaam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief of klant bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om je onze  digitale nieuwsbrief te versturen. Wij vragen je voornaam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken wij je gegevens die we verkregen hebben met jouw toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrief. Ben je reeds met ons op reis geweest dan versturen wij de nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming en omdat wij denken dat je dat leuk vindt.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Je gegevens worden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief, maar ook via e-mail of door ons te bellen.

Met wie delen wij deze gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp.

4. Cookies & Profilering

Welke gegevens verzamelen wij?
Bekijk onze cookiepolicy

5. Klachten over de reis

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.

Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij deze gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over de klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

6. Beveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.

Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar passend versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.

Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.

Wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.

Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.

Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover:
– deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze ooit zijn verzameld
– de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt
– de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

Je hebt het recht op beperking van de verwerking.

Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.

Je hebt het recht om vanwege een specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je graag een verzoek indienen? Dat kan! Neem contact op met Avontuur Dichtbij. Onze gegevens vind je hieronder. Wij kunnen je vragen om je te identificeren.

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Wil je graag dat we je op de hoogte hiervan houden, laat het ons weten.

Vragen, opmerkingen & klachten
Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijk voor de verwerking
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
BEDRIJFSNAAM: Avontuur Dichtbij
ADRES: Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam
EMAIL: info@avontuurdichtbij.nl
TEL: +31 (0)6 222 98 241